Gỗ Tiện

Thanh, song tiện chuốt tròn gỗ sồi: phi 37mm* d 2.3m

Exit mobile version